WELLCOME TO NIKA CAMBODIA

Hotline: 017 935 151

All Search

All search find here

Search All Shops

Search all shops find here

No Result

Search All Products

Search all products find here

Xiaomi 13T (12+256GB)

ថែម​ Voucher 40$ កាស ប៊ិក និងសៀវភៅ

Xiaomi Pad 5 6G+256G WiFi Grey Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 12 Lite 256G+8G Black Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 12 Pro 256G+12G Gray Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 12 Pro 256G+12G Blue Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11Lite 5G NE 256G+8G Black Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11Lite 5G NE 256G+8G Blue Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11Lite 5G NE 128G+8G Black Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11Lite 5G NE 128G+8G Blue Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11Lite 5G NE 256G+8G Pink Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11T 256G+8G Blue Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11T 256G+8G White Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11T 128G+8G Blue Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11T 128G+8G White Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Xiaomi Mi 11 Pro 256G+8G Black NW

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស
phone