ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic CS/CU-PN9WKH 1 HP

(0 reviews)
Estimate Shipping Time: 1 Days

Sold by:
Inhouse product

Price:
$278.00 /1

Quantity:
(0 available)

Total Price:
Refund:
Share:

-កម្លាំងសេះ: 1 HP - 9.500 BTU

-បច្ចេកទេស Inverter: ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់គ្មាន inverter

-អត្ថប្រយោជន៍: ជំនោរ​ខ្យល់ជ្រុង​ទូលាយ,មុខងារ Good Sleep,កំណត់ម៉ោងបិទបើកម៉ាស៊ីន

-ផលិតនៅ: ម៉ាឡេស៊ី

There have been no reviews for this product yet.