សេវាកម្មជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ

 

- មានទទួលបក Touch និង ប្ដូរស្ព័រអេក្រង់ iPhone iPad គ្រប់ធន់ 


- មានទទួលប្ដូរអេក្រង់  និង ថាច់ iPhone iPad គ្រប់ធន់ គ្រឿងបន្លាស់នាំចូលពីក្រៅប្រទេសមានគុណភាពខ្ពស់


- មានទទួលជូសជុលទូរស័ព្ទដៃទាំង Hardware និង Softwareដោយឧបករណ៏ជូសជុលទំនើបពីប្រទេសកូរ៉េ  ជប៉ុន  ថៃ និង សឹង្ហបុរី។


- មានទទួលផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដៃ Samsung គ្រប់ប្រភេទ (គ្រឿងបន្លាស់នាំចូលពីរោងចក្រសាមសុងផ្ទាល់) ធានាគុណភាព Original 100%


- មានទទួលជួសជុលទូរស័ព្ទដៃដែលជួសជុលមិនបានពីហាងផ្សេងៗ (រលត់ ចូលទឹក បាត់ IMEI -ល- )


- មានជួសជុលទូរស័ព្ទដៃដែលបណ្ដាលមកពីផ្នែករឹងរបស់ទូរសព្ទ (Hardware) ដូចជា: គាំងថាច់ រលត់ អត់សាក បាត់សេវា ចេញផ្ទាំងខៀវ ក្រហម បាត់ IMEI Baseband ជាប់ iTunes ខួច ក្រយ៉ៅដៃ - ល-។

Great Value
We guarantee you receive best price.
Delivery
We deliver your product nationwide.
Payment
Right now, only we receive cash as payment.
Shop Confidence
Quality assurrance is our core value.
24/7 Help Center
Any question or problem, please contact us anytime at your convenience.